Drobečková navigace

Úvod > Historie > Poslání a cíle

Poslání a cíle

Poslání Domova Vraný

Posláním Domova Vraný je zajistit důstojné a plnohodnotné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohou zůstat v přirozených podmínkách svého domova. Tohoto chceme dosáhnout individuálním přístupem ke každému uživateli, s přihlédnutím k jeho potřebám a schopnostem, zapojením do společenského dění a respektováním lidských práv.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením  a osoby s kombinovaným postižením od 18 let věku.

Domov Vraný není určen osobám:

 • Které trpí akutním infekčním onemocněním
 • Které trpí chronickým alkoholismem nebo jinou závislostí na návykových a toxických látkách
 • Které vyžadují hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení

Cíle Domova Vraný:

 • Poskytovat kvalitní sociální služby dle Standardů kvality sociálních služeb
 • Naplňovat potřeby a přání klientů
 • Podporovat rozvoj a zachování dosažených dovedností
 • Podporovat a udržovat vztahy uživatelů s rodinou, podporovat vytváření nových sociálních vztahů využíváním služeb v okolí zařízení
 • Zvyšovat profesní rozvoj zaměstnanců
 • Modernizovat zařízení a technické vybavení

Zásady poskytování péče

Uznávání hodnot a ochrana práv uživatelů:

 • Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, rasu, pohlaví, věk, postižení nebo náboženství
 • Přistupujeme ke každému s úctou, empatií a bez předsudků
 • Hájíme zájmy uživatele a předcházíme porušování jeho práv

Respektování svobodné volby:

 • Respektujeme svobodnou volbu, vůli, rozhodnutí a přání uživatele
 • Omezujeme míru rizika, ale umožňujeme podstoupení přirozených rizik vyplývajících z osobního rozhodnutí

Partnerství a spolupráce:

 • Jednáme s uživatelem na principu partnerství a spolupráce, ne jako s pasivním uživatelem služby
 • Spolupracujeme s rodinnými příslušníky, odborníky, veřejnou správou a veřejností

Individuální přístup a flexibilita:

 • Přizpůsobujeme se osobním potřebám, zájmům a přáním uživatele, které jsou vyjádřeny v jeho individuálním plánu

Podpora samostatnosti a soběstačnosti:

 • Podporujeme a dále rozvíjíme schopnosti a dovednosti uživatele, tak aby byla zvyšována či udržována kvalita  jeho života
 • Podporujeme uživatele v nezávislosti na poskytované službě a v jeho začleňování do společnosti
 • Vyhledáváme pracovní příležitosti pro naše uživatele

Odbornost:

 • Služby zajišťujeme prostřednictvím odborně způsobilých pracovníků, kteří se nadále vzdělávají

Kvalita:

 • Služby poskytujeme v souladu se Standardy kvality sociálních služeb

Diskrétnost:

 • Chráníme data a osobní údaje uživatele